Nguồn gốc than đước.

Từ những năm đầu khai khẩn theo chân những lưu dân vùng ngoài mở đất, nhiều ngành nghề thủ công truyền thống cũng ra đời và phát triển mạnh trên mảnh đất Cà Mau. Trải qua hàng trăm năm thăng trầm, một số làng nghề Cà Mau vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay...